Algemene Voorwaarden Colorex Master Batch

Liever in pdf opslaan of afdrukken? Klik hier.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COLOREX MASTER BATCH B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17183110

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of van opdrachten en/of diensten van Colorex Master Batch B.V. verder te noemen C.M.B. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.colorex.nl en worden op eerste verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door C.M.B. niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door C.M.B. is bevestigd;

1.4. De gedrag- en beroepsregels van C.M.B. maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

1.5. Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd volgens de regels van Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel, gekend ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 2. AANBIEDING/OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door C.M.B. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, kleuren, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden C.M.B. niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

2.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;

2.4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en C.M.B. zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;

Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat C.M.B. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van C.M.B. en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door C.M.B. bevestigd worden;

3.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door C.M.B. als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. C.M.B. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk en mits op nadrukkelijk verzoek, zal C.M.B. de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft C.M.B. het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden;

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan C.M.B. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan C.M.B. worden verstrekt;

4.4. C.M.B. draagt zorg voor de afdracht en inhouding van belastingen, premies en/of heffingen voor zover deze betreffen de door haar verrichte werkzaamheden en levering van goederen en diensten. C.M.B. draagt geen enkele andere verantwoordelijkheid ter zake en is niet aansprakelijk voor betaling van enig andere premie, belasting en/of heffing. Deze belastingen, premies en/of heffingen komen geheel voor rekening van de wederpartij, die C.M.B. vrijwaart voor aanspraken van derden te dier zake (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanspraken en verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid).

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige (op)levering is C.M.B. dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit C.M.B. kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens C.M.B. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij C.M.B. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

5.3. Het transport van de goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6. PRIJZEN

6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die C.M.B. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is C.M.B. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
7.2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

7.3. Indien wederpartij in het buitenland is gevestigd, is volledige vooruitbetaling vereist;

7.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
7.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is C.M.B. alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
7.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 8. ANNULERING

8.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door C.M.B. ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door C.M.B. ten gevolge van de annulering geleden schade;

8.2. Annuleren van een speciale bestelling (bestelling op maat) is niet mogelijk.

Artikel 9. GARANTIE en RECLAMES

9.1. C.M.B. garandeert dat voor alle door C.M.B. geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. C.M.B. garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat C.M.B. in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde materiaal;

9.3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;

9.4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de overeenkomst te worden gemeld aan C.M.B.. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. C.M.B. zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat C.M.B. in staat is adequaat te reageren;

9.5. Indien een klacht gegrond is, zal C.M.B. te hare keuze respectievelijk een nieuwe overeenkomst aanbieden dan wel een prijsreductie verlenen;

9.6. Reclame is niet mogelijk indien:

– de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van C.M.B.;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens C.M.B. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1. C.M.B. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst C.M.B. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

10.2. Voorts is C.M.B. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van C.M.B. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien C.M.B. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4. C.M.B. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Alle door C.M.B. geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van C.M.B. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

11.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

11.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht C.M.B. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

11.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

11.5. Voor het geval dat C.M.B. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan C.M.B. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van C.M.B. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 C.M.B. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat C.M.B. is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

12.2 C.M.B. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van C.M.B. of leidinggevende ondergeschikten;

12.3. Indien C.M.B. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

12.4. Indien C.M.B. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van C.M.B. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

12.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van C.M.B. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan C.M.B. toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

12.6. C.M.B. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

12.7. Sommige artikelen worden gemaakt van gerecycled PVC materiaal wat DEHP of DOP (ec no: 204-211-0, cas no; 117-81-7) kan bevatten. De artikelen zijn zelf niet onderworpen aan een registratie of waarschuwingsplicht. C.M.B. is nimmer aansprakelijk indien wederpartij de geleverde artikelen in strijd met de EU-regelgeving toch verwerkt en/of gebruikt voor of in bijvoorbeeld speelgoed en/of artikelen voor kinderen.

Artikel 13. VRIJWARINGEN

13.1. De wederpartij vrijwaart C.M.B. voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

13.2. De wederpartij is gehouden C.M.B. te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover deze voortvloeit uit of verband houdt met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid C.M.B. is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 14. KEURING EN RISICO OVERGANG

14.1. De werkzaamheden worden voor oplevering door C.M.B. gecontroleerd. Wederpartij heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door derden;

14.2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

14.3. Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan C.M.B. in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop C.M.B. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor C.M.B. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van C.M.B. worden daaronder begrepen;

15.3. C.M.B. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat C.M.B. haar verplichtingen had moeten nakomen;

15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5. Voor zover C.M.B. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is C.M.B. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van C.M.B. is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens C.M.B. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van C.M.B. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en C.M.B. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 19. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE

VOORWAARDEN

19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel;

19.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

19.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de  totstandkoming van de overeenkomst.

 

Liever in pdf opslaan of afdrukken? Klik hier.

CMB

Compounds

Compounds Bent u op zoek naar een gespecialiseerde en ervaren partij die u helpt om kunststof verpakkingen en verwerkingen economisch en milieu verantwoord te produceren? Dan bent u bij Colorex…

> Lees meer

CMB

Masterbatches

Masterbatches Bent u op zoek naar een bedrijf dat masterbatches levert die volledig voldoen aan de door u gestelde eisen op het gebied van kleur en/of technische eigenschappen? Colorex levert…

> Lees meer

CMB

Laboratorium

Laboratorium Colorex Master Batch beschikt sinds jaar en dag over een eigen, high-end laboratorium dat is uitgerust met de nieuwste machines en technologieën. Hier kunnen wij testen en metingen voor…

> Lees meer

CMBIn ontwikkeling

Bioplastics

Bioplastics Wat zijn bioplastics? Bioplastics verschillen van conventionele plastics doordat de grondstof van bioplastics van biobased materiaal gemaakt is of dat het materiaal composteerbaar is of beide. De term ‘biobased’…

> Lees meer

CMBVerbetering en vernieuwing

Samples en test-runs

Ons laboratorium staat voor U klaar om samples en testruns op lab schaal uit te voeren binnen het spectrum van de door U aangegeven wensen. Een TDS en/of een MSDS…

> Lees meer

CMBBekijk hier onze

Bedrijfsimpressie

Wie zijn wij Colorex Master Batch B.V. is voortgekomen uit het bedrijf VTK, dat opgestart is in 1974 met een gecombineerde activiteit van spuitgieten en extruderen. In 1986 is de…

> Lees meer

Colorex Master Batch B.V. © 2024